لمس کلام

حرف هایی هست برای گفتن،که اگر گوشی نبود نمی گوییم 

و حرف هایی هست برای نگفتن،حرف هایی که هرگز سر به
 
 
 
 
ابتذال گفتنفرود نمی آورند
وسرمایه ماورئی هرکس حرف هایی است که برای نگفتن دارد،

حرف هایی که پاره های بودن آدمی اند وبیان نمی شوند مگر آنکه
 
 
مخاطب خویش را
                              بیابند...
/ 0 نظر / 12 بازدید