راه زندگی


آسمــــان تختــــــــه و انجـــم بودش مهـــــره نــــرد 

کعبتینـــــش مــــه و خورشـید،فــلـک نـــراد است

باچنیـــــن تختـــــه واین مهـــــــره و این کهـــــنه حریف 

فکــــر بردن بودت فکــــر تــــــــو بی بنیــــاد است

شــــرط در دانســــتن کاراست نه درآمـــــــد کار

مهــــــره گرنیــــک نشیــندهمــــه کس نراداست
 
 
 
 
 
 
 
(مهره خوب آوردن مهم نیست،با مهره بد،خوب بازی کردن مهم است)
/ 0 نظر / 7 بازدید