بهترین پناهگاه...

 

 

 

 

 

 

اگـــــــر تنــــــهاتــــــریـن تنــــــــهاشـــــــوم بــــــاز خـــــــــدا هســــــت

 

او جــــــــانشــــــــین همـــــــه نـــــــداشــــتن هــــاســـــــت

 

ای پنـــــــــاهــــــگاه ابـــــــــدی

 

تـــــــــو مــــــی تـــــــــوانـــــی جــــــــــانشــــــــین

 

همـــــــه بـــــــــی پنــــــــــــــــــاهـــــــی هــــــــا شــــــــوی

/ 1 نظر / 6 بازدید