♥آینده اجتماعی ایران♥

ظرفیت نقد پذیری و اصلاح تدریجی را در خود پدید خواهند آورد؛

از فرهنگ واکنش های سریع به خویشتن داری،ارتقاء فرهنگی پیدا خواهند کرد؛

از فرهنگ شفاهی و غیر دقیق به فرهنگ مسئولانه مکتوب،انتقال تمدنی پیدا

خواهندنمود؛

از رفتارها وکارهای کوتاه مدت به گستره دراز مدت،رشد فکری پیدا خواهند کرد؛

تضیعیف،تخریب و انتقام را از فرهنگ سیاسی خود حذف خواهند نمود؛

/ 0 نظر / 12 بازدید