خداوند...

خداوند،روز اول آفتاب را آفرید

روز دوم دریا

روز سوم صدا را

روز چهارم رنگ ها را

روز پنجم حیوانات

روز ششم انسان را

وروز هفتم خداوند اندیشید

دیگر چه چیز را نیافریده است،

                                    پس تو را برای من آفرید...
/ 0 نظر / 12 بازدید